Paulini Wrocław

Przygotowanie do spowiedzi

Przygotowanie do spowiedzi

Warunki dobrej spowiedzi

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Modlitwa przed spowiedzią

Ojcze Niebieski, Ty znasz mnie do głębi – znasz każdy szczegół mego życia.
Przeznaczyłeś mnie do życia z sobą w wieczności, często o tym zapominam.
Jestem słaby, niestały, tak łatwo się wybielam, usprawiedliwiam.
Pozwól mi widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz.
Osądzać bez wybiegów intencje, jakimi kieruję się w życiu.
Oświeć mnie, abym rozpoznał swe grzechy przeciw Tobie i przeciwko moim bliźnim.
Abym miał odwagę uznania, że źle postępuję, że potrzebuję zmiany postępowania, myślenia, nawrócenia.
Daj łaskę prawdziwego żalu i poprawy, abym doznał radości Twojego przebaczenia.
Niech Twoje miłosierdzie, Boże, uleczy moje rany, wzmocni moją wolę pełnienia Twojej woli.

Modlitwa po spowiedzi

Boże miłosierny, któryś mnie niegodnemu grzesznikowi zdjął brzemię przewin z duszy
i rzucił je do morza swego przebaczenia, składam Ci dzięki najserdeczniejsze!
Przyjąłeś marnotrawnego syna znowu do łaski, przywróciłeś mi pokój prawdziwy,
którego mi świat dać nie może, uwolniłeś mnie od kary wiecznej i otworzyłeś mi niebo.
Niech Ci będzie uwielbienie, chwała i dziękczynienie za Twoją dobroć i litość.
Pobłogosław moje postanowienia, wzmacniaj moją wolę, bym wytrwał w dobrym aż do końca.
Jako zadośćuczynienie za me grzechy chcę znosić chętnie i cierpliwie wszystkie trudy i krzyże.
Najświętsza Bogarodzico, weź mnie pod swoją opiekę,
wyproś mi łaskę zgadzania się z wolą Bożą i wytrwania w dobrym.
Święci aniołowie i patronowie moi, ochraniajcie mnie na wszystkich drogach moich,
bym wstępując w wasze ślady na ziemi, dojść mógł szczęśliwie do chwały niebieskiej.

Rachunek sumienia dla dorosłych

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE - Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
DRUGIE PRZYKAZANIE BOŻE - Nie będziesz, brał imienia Pana Boga Twego nadaremno
TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE - Czcij ojca twego i matkę twoją

Obowiązki rodziców

Obowiązki małżonków

Obowiązki względem Ojczyzny

PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE - Nie zabijaj
SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE - Nie cudzołóż
DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE - Nie pożądaj żony bliźniego twego
SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE - Nie kradnij
DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE - Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego

ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE - Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
GRZECHY CUDZE

Grzech cudzy popełnia ten, kto innych naraża na grzech, czyli:

 1. Pobudza do grzechu, np. przez nieskromny ubiór, rozgniewanie, złe mówienie, złe zachowanie itp.
 2. Radzi do grzechu, np. do złodziejstwa.
 3. Nakazuje popełnić grzech, np. dzieciom, domownikom, podwładnym.
 4. Milczy na grzech bliźniego, np. żeby mieć spokój.
 5. Zezwala popełnić grzech, np. podwładnym lub domownikom.
 6. Pomaga popełnić grzech, np. przy rabunku.
 7. Nie karze grzechu, np. popełnionego przez dzieci, podwładnych.
 8. Broni grzechu popełnionego przez kogokolwiek.
 9. Pochwala grzech popełniony przez kogokolwiek.
GRZECHY GŁÓWNE (7 rodzajów)
 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.
GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Na temat grzechu przeciw Duchowi Świętemu
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza (nr 1864):

„Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby”.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1867):

„(..) istnieją grzechy, które wołają o pomstę do nieba. Wołają więc do nieba: krew Abla (tzn. umyślne zabójstwo), grzech Sodomitów (tzn. nieczystość przeciwna naturze), narzekanie uciemiężonego ludu w Egipcie, skarga cudzoziemca, wdowy i sieroty (uciskanie), niesprawiedliwość względem najemnika (zachowywanie zapłaty należnej pracownikowi).