Paulini Wrocław

Duszpasterstwo

Duszpasterstwo

Człowiek jest istotą społeczną. By mógł się rozwijać potrzebuje odpowiedniego środowiska rodzinnego, kulturowego czy społecznego (szkoła, praca). Ten rozwój nie dotyczy wyłącznie spraw zewnętrznych, dokonywanych w świecie i dla świata (ze względu na drugiego człowieka). Pełen rozwój występuje tam, gdzie zarówno ciało jak i duch się rozwijają, gdzie człowiek doskonali się tak w wymiarze zewnętrznym jak i w wymiarze wewnętrznym.

Aby tak się stało, każdy z nas musi znaleźć w swoim życiu odpowiednie środowisko, które sprzyjałoby temu rozwojowi. W wymiarze duchowym, religijnym, niewątpliwie duszpasterstwo jest tą formą organizowania swojego życia, gdzie podejmowane wysiłki i inicjatywy będą umożliwiały i dawały impuls do rozwoju człowieka w całym jego człowieczeństwie.

Duszpasterstwo jest niejako biblijnym „pastwiskiem”, na którym każda z owieczek Pasterza – Chrystusa znajduje swój dom. „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę” (Ps 23). Tym pastwiskiem jest Kościół. Jest przestrzenią, gdzie nigdy nie zabraknie Pokarmu na życie wieczne. Jest źródłem siły i mocy do działania na rzecz bliźnich; jest dane każdemu bez wyjątku.

Tak jak różnorodni w swych postawach i sposobie bycia jesteśmy, tak też duszpasterstwo nie ogranicza się wyłącznie do jednego sposobu działania i funkcjonowania. W ramach duszpasterstwa działają różne wspólnoty, które na sposób sobie właściwy szukają Chrystusa i we wspólnym gronie niosą wzajemną pomoc przez głoszenie Ewangelii i dokonywanie uczynków miłości (caritas).

Wspólnoty

„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy*, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa?...

więcej
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Idą na Jasną Górę z wrocławskiej „małej Jasnej Góry”, pod sztandarem jej gospodarzy, paulinów....

więcej